هیات رئیسه کنفرانس

دکتر عرفان خسرویان
رئیس دانشگاه فنی حرفه ای کشور
دکتر هوشمند عزیزی
رئیس دانشگاه فنی حرفه ای استان کرمانشاه
دکترحسن مرادی
معاون دانشجویی دانشگاه رازی و دانشیار گروه برق
دکتر علیرضا دودمان
رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه و استادیار گروه برق
دکتر نامدار یوسفوند
رئیس دانشکده علوم دانشگاه رازی و دانشیار گروه شیمی