تعرفه کنفرانس

شرکت در کنفرانس و ارائه مقاله بصورت حضوری(مبلغ به تومان است)

نوع ثبت نامثبت نام و مقاله اولمقاله دوممقاله سوم
هیات علمی400000200000200000
معلم250000150000150000
شرکت و موسسات دولتی و غیر دولتی350000200000200000
دانشجو250000150000150000

——————————————————————————————————————

 

شرکت در کنفرانس و ارائه مقاله بصورت غیر حضوری(مبلغ به تومان است)

نوع ثبت نامثبت نام و مقاله اولمقاله دوممقاله سوم
هیات علمی300000150000150000
معلم200000150000150000
شرکت و موسسات دولتی و غیر دولتی300000150000150000
دانشجو200000150000150000

——————————————————————————————————————

 

شرکت در کنفرانس بدون مقاله و صرفا شرکت در سخنرانی و کارگاه ها(مبلغ به تومان است)

نوع ثبت نامبصورت غیر حضوری شرکت در کنفرانسبصورت حضوری و شرکت در کنفرانس
شرکت در کنفرانس بدون مقاله80000150000