کمیته علمی

یوسف امیریان
دبیر علمی کنفرانس
دکتر کیوان امینی
پروفسور گروه ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر حمدی عبدی
پروفسور گروه برق دانشگاه رازی
دکتر سعید عباس بندی
پروفسور گروه ریاضی دانشگاه قزوین
دکتر آرش اسحاقی
استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور بیرجند
دکتر افشین غنی زاده
استادیار گروه آمار دانشگاه آزاد کرمانشاه
دکتر سحر عسگری
پژوهشگر ریاضی کاربردی آنالیز عددی
دکتر ندا خاکساری
پژوهشگر ریاضی کاربردی آنالیز عددی
دکتر سمیه السادات مهدیون
پژوهشگر ریاضی گرایش هندسه
دکتر فرنوش کریمی
پژوهشگر ریاضی کاربردی آنالیز عددی
دکتر شراره تیموری
پژوهشگر مهندسی صنایع
دکتر فرزانه فروزانفر
پژوهشگر آموزش ریاضی
دکتر مرضیه سعید
پژوهشگر آموزش ریاضی
دکتر مریم عبدالملکی
پژوهشگر آموزش ریاضی
دکتر شاهد مشهودی
پژوهشگر رمز، محاسبات و آموزش ریاضی
دکتر محمدرضا امیدی
گروه ریاضی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
دکتر عبدالرحمن شهیدزاده
پژوهشگر ریاضی کاربردی آنالیز عددی
دکتر بهزاد قباخلو
پژوهشگر آموزش ریاضی
دکتر ابوالفضل اسداللهی
رئیس پژوهش دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه
دکتر شهریار عباسی
دکترای برق قدرت دانشگاه فنی حرفه ایی
محسن مانشتی
هیات علمی گروه عمران دانشگاه فنی
ندا پورجعفری
عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه فنی
فواد فرجی
دانشجوی دکترای مکانیک شهید رجایی
محمد جواد گودرزی
عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه فنی
دکتر کیومرث سبزواری
استادیار گروه برق قدرت دانشگاه فنی و حرفه ای
فرشاد نادی
معاون آموزش دانشگاه فنی حرفه ای شماره 2
فاطمه کرم پور
هیات علمی گروه شیمی دانشگاه فنی حرفه ای
مسلم کرجی
مدیر گروه برق دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه
اکرم اسفندیاری
هیات علمی گروه معماری دانشگاه فنی حرفه ای
دکتر سودابه سیفی
استادیار گروه شیمی دانشگاه فنی و حرفه ای
دکتر علی قاسمی
دکتری برق و مسئول مرکز رشد دانشگاه فنی
دکتر مریم السادات نورانیان
استادیار گروه ریاضی دانشگاه فرهنگیان یزد
منظر غفاری جو
دانشجوی دکترای ریاضی محض
دکتر مریم اسدی
دکترای آنالیز ریاضی
دکتر نساء اسحق نیموری
دکترای حبر جابجایی
دکتر پرستو زنگنه مهر
استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد کرمانشاه
دکتر اردشیر کرمیان
پژوهشگر ریاضی گرایش آنالیز
دکتر شکوفه محمدی
دکتری مدیریت راهبردی در سازمانها
دکتر بنفشه ویسی
استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد کرمانشاه
دکتر غلامحسین روشنی
هیات علمی گروه برق قدرت دانشگاه صنعتی
محسن دلفانی
هیات علمی گروه برق دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه