کمیته اجرایی

مسلم کرجی
دبیر اجرایی کنفرانس
داریوش محمدی
مدرس گروه برق قدرت
سارا عباسی
مدرس گروه معماری
دکتر حمید فتاحی
مدرس گروه برق
پریسا نظرپور
مدرس گروه مهندسی شیمی
دکتر حسین نیک اندام
مدرس روانشناسی
سروش زارعی
مدرس گروه برق قدرت
طاهره محمدی
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
یسرا رنجبر
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
میلاد نامیوندی
مدرس گروه برق قدرت
سیما بردباری
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
هدی ذوالنوری
مدرس و آموزگار ناحیه3 کرمانشاه
شهره حاجی عموشا
دبیر ریاضی دبیرستان فرزانگان
دکتر زهرا حسینی
دکتری برق قدرت دانشگاه فنی
مهتاب رضایی
دبیر ریاضی متوسطه دوم
پریسا کلات پور
کارشناس گرافیک
شهرام کبیری
کارشناسی ارشد IT دانشگاه فنی
مجید پاینده فر
دکتری برق قدرت مدرس دانشگاه فنی
محمدرضا فرامرزی
مدرس گروه کامپیوتر
امیر آذر
مدرس گروه حسابداری
علیرضا امینی
مدرس گروه فناوری دانشگاه فنی
کامبیز ناصری
دکتری بیومکانیک ورزشی
کامبخش ملکی
دانشجوی دکتری برق و مدرس دانشگاه فنی
هانیه زنگنه
مدرس گروه ریاضی مدرس دانشگاه فنی
ناهید حسینی
دکتری حسابداری دانشگاه فنی و حرفه ای
لقمان خانی
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
حدید قهرمانی
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
حسنا سنجابی
آموزگار ابتدایی ناحیه 3 کرمانشاه