تقویم کنفرانس

شرح برنامه هازمان
شروع به کار کنفرانس15 شهریور 1401
مهلت ارسال مقاله30 دی ماه 1401
نتیجه پذیرش مقاله حداکثر 10 روز بعد از دریافت
مهلت ارسال کارگاه30 دی ماه 1401
مهلت پرداخت هزینه 5 بهمن 1401
اعلام لیست نهایی10 بهمن 1401
برگزاری کنفرانس20 بهمن 1401